Concurs pentru ocuparea postului vacant de Referent IA – 1 norma – compartiment contabilitate, resurse umane, achizitii publice, administrativ

Clubul Sportiv Targoviste organizează  în data de 23.01.2020, ora 10,00, concurs pentru ocuparea postului vacant de

 • Referent IA – 1 norma – compartiment contabilitate, resurse umane, achizitii publice, administrativ.

DATA ŞI LOCUL CONCURSULUI

 • înscrierile se fac până la data de 14.01.2020, la sediul CS Targoviste.
 • proba scrisă – data de 23. 01.2020 ora 10.00 la sediul Clubului Sportiv Targoviste, str.Laminorului, nr.22B, Targoviste.
 • Proba interviu – se va sustine in termen de maxim 4 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise, la sediul Clubului Sportiv Targovste, str.Laminorului, nr.22B, Targoviste.

Relaţii suplimentare – cs.targoviste@mts.ro sau tel. 0245/613.971.

CONDIŢII  GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

-are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

-cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

-are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

-are capacitate deplină de exerciţiu;

-are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

-îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

-nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

DOSARUL DE CONCURS VA CONŢINE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

1-cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului CS Targoviste;

2-copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3-copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

4-copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

5-cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

6-adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

7-curriculum vitae;

CONDIŢII SPECIFICE 

 • Studii de specialitate -studii medii cu diploma de bacalaureat
 • Vechime în specialitate studiilor-minim 10 ani;
 • Abilitaţi, calităţi si aptitudini:  curs de perfectionere in informatica; studii economice
 • Cerinţe specifice: delegări, disponibilitate pentru lucru în program prelungit
BIBLIOGRAFIA

 • Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 53/24.01.2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea contabilităţii nr.82/1991, cu modificările şi completările ulterioare
 • OMFP nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale
 • OMFP nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia
 • Hotararea nr.1447/2007 din 28 noiembrie 2007 privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportive.
 • Constituţia Romăniei, republicată

 

OBSERVAŢII

-rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se afişează în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor de înscriere

-afişarea rezultatelor probelor se face în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării fiecărei probe

-termenul de depunere a contestaţiilor este de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, probei scrise sau probei interviu

-termenul de afişare a rezultatului contestaţiilor este de cel mult o zi de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor

-afişarea rezultatelor finale se  face în termen de maxim o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor contestaţiilor formulate pentru proba interviu.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here