Concurs pentru ocuparea postului vacant de contabil şef

Clubul Sportiv Targoviste organizează  în data de 31.12.2018, ora 10,00, concurs pentru ocuparea postului vacant de

 • contabil şef – 1 norma – compartiment contabilitate

DATA ŞI LOCUL CONCURSULUI

 • înscrierile se fac până la data de 20.12.2018, ora 10.30, la sediul CS Targoviste.
 • proba scrisă – data de  31.12.2018, ora 10.00 la sediul Clubului Sportiv Targovste, str.Laminorului, nr.22B, Targoviste.
 • Proba interviu se va susţine în maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Relații suplimentare – cs.targoviste@mts.ro sau tel. 0245/613.971.

CONDIŢII  GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

-are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

-cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

-are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

-are capacitate deplină de exerciţiu;

-are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

-îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

-nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

DOSARUL DE CONCURS VA CONŢINE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

1-cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului CS Targoviste;

2-copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3-copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

4-copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

5-cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

6-adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

7-curriculum vitae;

CONDIŢII SPECIFICE 

 • Studii superioare economice
 • Vechime în specialitatea studiilor minim 6 ani

BIBLIOGRAFIA

 • Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 53/24.01.2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr.141/2010 privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea contabilității nr.82/1991, cu modificările și completările ulterioare
 • H.G. nr.2139/2004 privind aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratelor normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare
 • OMFP nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale
 • OMFP nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia
 • OMFP nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii
 • OMFP nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu
 • Constituția Romăniei, republicată

OBSERVAȚII

-rezultatul selecției dosarelor de înscriere se afișează în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor de înscriere

-termenul de depunere a contestațiilor este de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, probei scrise sau probei interviu

-termenul de afișare a rezultatului contestațiilor este de cel mult o zi de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor

-afișarea rezultatelor finale se  face în termen de maxim o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor contestațiilor formulate pentru proba interviu.

*Imaginea de mai sus este un printscreen din Monitorul Oficial, partea a treia, 5 decembrie 2018, 1364, pagina 5

DIRECTOR,

Prof. Alexandru Sorin BADEA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here